آنچه مشاور حقوقی شرکت باید انجام دهد

آنچه مشاور حقوقی شرکت باید انجام دهد

پس از جلسه ملاقات اولیه با مدیران شرکت و بررسی دیدگاهها و در صورت حصول توافق که منجر به عقد قرارداد مشاوره میگردد مشاور حقوقی شرکت میبایست اهتمام خود را در آشنایی با حوزه فعالیتی شرکت و اهداف آن و دعاوی حال حاضر و احتمالی آینده شرکت را کاملا بررسی نموده و نقطه نظرات مشورتی خود را به مدیریت شرکت ارایه دهد و با همفکری ایشان نسبت به طرح دعاوی حقوقی مربوطه شرکت را رهنمود کند .

مشاور حقوقی میبایست با توجه به دانش و تجربه کاری خود و داشتن حس مسئولیت پذیری در کمال صداقت و بدور از هرگونه پنهان کاری نظرات خود را به مدیریت مجموعه اعلام نماید و در زمینه مشاورهای حقوقی نیز با بررسی تمامی جوانب و از جمله قوانین و مقررات مربوطه مدیران را در اتخاذ بهترین تصمیم راهنمایی نماید .تماس با وکیل